Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι τιμές των Δεικτών του Ιδρύματος για τα ακαδημαϊκά έτη: