Πράξη: «Αναβάθμιση της ποιότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του _ Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ ΓΠΑ».

Κωδικός: "ΟΠΣ 5092075" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Πακέτα Εργασίας:

ΠΕ 1: «Εκπαίδευση ομάδων του ανθρώπινου δυναμικού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας και τους τρόπους Εφαρμογής του».

ΠΕ 2: «Αντικατάσταση παραδοσιακών και γραφειοκρατικών λειτουργιών με νέες αποτελεσματικές και αποδοτικές μέσω τυποποιημένων διεργασιών/διαδικασιών ποιότητας (standard operating procedure)».

ΠΕ 3: «Διοικητική, διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη έργου».

ΠΕ 4: «Σχεδιασμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου».

ΠΕ 5: «Αυτοματοποιημένη συλλογή και μεταφορά δεδομένων».

ΠΕ 6: «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων της ΜΟΔΙΠ (ΠΣΔΔ-ΜΟΔΙΠ) και ιστοσελίδας».