Τα δεδομένα ποιότητας των Ιδρυμάτων, είναι πρωτογενή ποσοτικά στοιχεία, τα οποία συλλέγονται κάθε χρόνο από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. και αναφέρονται σε συγκεκριμένο ακαδημαϊκό (κατά την 31/8) και ημερολογιακό (κατά την 31/12) έτος. Τα εν λόγω δεδομένα, ομαδοποιούνται και επεξεργάζονται κατάλληλα, έτσι ώστε να μπορούν να εξαχθούν ποιοτικοί δείκτες, οι οποίοι διευκολύνουν στις διαδικασίες ανάλυσης και παρουσίασης στοιχείων, με γνώμονα στη διασφάλιση ποιότητας.

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), τηρεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ), μέρος του οποίου είναι το Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας. Σκοπός της δημιουργίας του συστήματος είναι η απλοποίηση και διευκόλυνση της διαδικασίας συλλογής στοιχείων καθώς και η κατάλληλη ομαδοποίησή τους, ώστε να υποστηρίζονται οι διαδικασίες πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών και των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ αλλά και κάθε άλλη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας.