Πιστοποίηση Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ)

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης, η οποία διενεργήθηκε υπό τον συντονισμό και την ευθύνη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) – “πρώην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)”, έλαβε πιστοποίηση, με πεδίο εφαρμογής την εσωτερική διασφάλιση ποιότητας των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και της εν γένει διοικητικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου, με διάρκεια ισχύος πέντε ετών, (από 14-11-2019 έως και 13-11-2024).

Η Απόφαση Πιστοποίησης είναι διαθέσιμη εδώ.

Η Έκθεση Πιστοποίησης του ΕΣΔΠ είναι διαθέσιμη εδώ.