Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αναφορές που αφορούν στις Ετήσιες Εκθέσεις Επιδόσεων του Γ.Π.Α. ανά ημερολογιακό έτος: