Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από τους φοιτητές, βάσει ερωτηματολογίων που τους αποστέλλονται στο πέρας κάθε εξαμήνου. Η αξιολόγηση αφορά στους διδάσκοντες και στα μαθήματα (θεωρίας και εργαστηρίων).

Συγκριτικά στοιχεία τριών ακαδημαϊκών ετών: 2017-18, 2018-19 και 2019-20 εδώ