Τα δεδομένα, που καταχωρούνται από τις ΜΟ.ΔΙ.Π. στο Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας, είναι ποσοτικά και ομαδοποιούνται σύμφωνα με τη δομή των Ιδρυμάτων. Το σύστημα συλλέγει δεδομένα για τις εξής ακαδημαϊκές οντότητες/μονάδες:

Για κάθε ακαδημαϊκή οντότητα τα δεδομένα είναι ομαδοποιημένα σε θεματικές κατηγορίες ή και υποκατηγορίες.

Κάθε πεδίο χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό κωδικό, έχει συγκεκριμένο τύπο δεδομένων και συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή.

Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική.

Συγκεντρωτικά, τα δεδομένα που συλλέγονται στο ΟΠΕΣΠ, σύμφωνα με το πιο πρόσφατο εγχειρίδιο της ΕΘΑΑΕ (v.1.11.002), είναι διαθέσιμα σε μορφή pdf και docx.