Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας.

Ν. 4957-2022: "ΦΕΚ 141/Α'/21-07-2022" Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.

Ν. 5094-2024: "ΦΕΚ 39/Α'/13-03-2024" Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου - Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και άλλες διατάξεις.