Μετά το πέρας της υποβολής των στοιχείων στο ΟΠΕΣΠ, το κάθε Ίδρυμα μπορεί να εξάγει τα υποβληθέντα δεδομένα από την ιστοσελίδα: "Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας" της ΕΘΑΑΕ, σε μορφή pdf και excel. 

Σε εύλογο χρονικό διάστημα, η ΕΘΑΑΕ υπολογίζει και κοινοποιεί τους Δείκτες Ποιότητας σε κάθε Ίδρυμα.