Αποστολή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού έργου σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο καθώς και μέσω των προγραμμάτων δια βίου μάθησης, το οποίο να ανταποκρίνεται στις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και να αφορά σε όλα τα επιστημονικά πεδία του ευρύτερου γεωτεχνικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της αγροδιατροφής, της βιοποικιλότητας, της γαλάζιας ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας, όπως υπαγορεύονται από τις προσεγγίσεις της ενιαίας υγείας και της αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος.

Επιπλέον προωθεί τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και την κοινωνική ανάπτυξη, εκπροσωπεί την ανεξαρτησία της επιστήμης και επιζητεί την αξιοκρατία και το κοινωνικό όφελος, μέσω της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Όραμα του Ιδρύματος αποτελεί η δυναμική τοποθέτησή του στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον και η ανταπόκρισή του στις παραγωγικές και αναπτυξιακές ανάγκες της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Οι στρατηγικοί στόχοι, που συνθέτουν την πολιτική του Ιδρύματος είναι:

 • Η αριστεία στην εκπαίδευση
 • Η αριστεία στην έρευνα
 • Η σύνδεση με την κοινωνία
 • Η διεθνοποίηση και εξωστρέφεια του ιδρύματος
 • Η συνεχής βελτίωση του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος
 • Η διασφάλιση ποιότητας στο σύνολο των δραστηριοτήτων του ιδρύματος

Η Διοίκηση, το εκπαιδευτικό, το ερευνητικό, το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του Ιδρύματος δεσμεύονται στις εξής βασικές αρχές:

 • Εφαρμογή της νομοθεσίας: Όλο το προσωπικό οφείλει να εφαρμόζει τη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του ΓΠΑ.
 • Διαφύλαξη ακαδημαϊκών αρχών στη διδασκαλία και στην έρευνα καθώς και στην ελεύθερη διακίνηση και έκφραση των ιδεών, στην ανάδειξη της κριτικής σκέψης, της εποικοδομητικής αμφισβήτησης και του σεβασμού στην αντίθετη άποψη. Ενθαρρύνεται η ελεύθερη έκφραση και η αποδοχή της διαφορετικότητας και επιδιώκεται η ενεργητική πρόληψη των διακρίσεων.
 • Συνεχή βελτίωση της ποιότητας: Όλες οι ακαδημαϊκές και διοικητικές μονάδες του ΓΠΑ οφείλουν να λειτουργούν με βάση τις αρχές της ποιότητας, τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας και τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας που έχει αναπτύξει το Ίδρυμα.
 • Συλλογικότητα – Συνεργασία: Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (διδακτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό και οι φοιτητές/φοιτήτριες όλων των κύκλων σπουδών) έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της συμμετοχής τους στην εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας του ΓΠΑ, με διακριτούς ρόλους στις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας (Διοίκηση, ΜΟΔΙΠ, ΟΜΕΑ, Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό και Φοιτητές/τριες). Παράλληλα η αγαστή συνεργασία μεταξύ των μελών αποτελεί καθήκον για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος και την αναβάθμιση του επιτελούμενου έργου.
 • Αμεροληψία – Διαφάνεια: Η Διοίκηση του Ιδρύματος και η πανεπιστημιακή κοινότητα δεσμεύονται για την προώθηση της μέγιστης δυνατής διαφάνειας σε όλες τις λειτουργίες και αποφάσεις των μονοπρόσωπων και συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος και στη διαφύλαξη των πρωταρχικών αρχών, όπως η αξιοκρατία, η εντιμότητα, ο αλληλοσεβασμός.
 • Κοινωνική Ευθύνη: Το ΓΠΑ μέσω των διαδικασιών του λαμβάνει υπόψη του την ανατροφοδότηση από εξωτερικούς παραγωγικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς, προκειμένου να ενισχύσει τη βελτίωση του παραγόμενου έργου του Ιδρύματος και τη συνεισφορά του στο κοινωνικό σύνολο.
 • Διάθεση πόρων: Η Διοίκηση του Ιδρύματος δεσμεύεται στην εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για τη ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, το Ίδρυμα δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες που θα αποδεικνύουν:

 • την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης των μονάδων
 • την καταλληλότητα και επάρκεια των προσόντων του διδακτικού προσωπικού
 • την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών των ακαδημαϊκών μονάδων
 • τη στελέχωσή των ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων με κατάλληλο διοικητικό προσωπικό
 • την ετήσια εσωτερική αξιολόγηση των ακαδημαϊκών μονάδων σε συνεργασία των ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος