Η ετήσια τακτική επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας, κατανέμεται από το Υπουργείο Παιδείας, βάσει κριτηρίων, δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων. Χωρίζεται σε 2 ενότητες, οι οποίες αφορούν Αντικειμενικά Κριτήρια (80% της χρηματοδότησης) και Ποιοτικά Κριτήρια (20% της χρηματοδότησης). Κάθε χρόνο δημοσιεύεται σχετικό ΦΕΚ το οποίο ορίζει τον τρόπο υπολογισμού των κριτηρίων.

Το πιο πρόσφατο ΦΕΚ, που αφορά στο έτος 2022, είναι διαθέσιμο εδώ.

Α. Αντικειμενικά κριτήρια

 • Κ1. Αριθμός Τμημάτων του Α.Ε.Ι..
 • Κ2. Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών ανά Α.Ε.Ι..
 • Κ3. Διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών (Αριθμός εξαμήνων προπτυχιακής φοίτησης).
 • Κ4. Απαιτήσεις εργαστηριακού εξοπλισμού των Τμημάτων του Α.Ε.Ι..
 • Κ5. Γεωγραφική διασπορά του Α.Ε.Ι..
 • Κ6. Μόνιμο προσωπικό (Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικού προσωπικού).
 • Κ7. Έκτακτο προσωπικό υποστήριξης – Ανελαστικές δαπάνες (συνεργεία φύλαξης, καθαριότητας, συντήρησης, κ.λπ.).
 • Κ8. Κατανομή Τακτικού Προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Τα αντικειμενικά κριτήρια είναι στοιχεία που υπολογίζονται από το Υπουργείο και κατά συνέπεια τα Α.Ε.Ι. δεν έχουν την δυνατότητα υποβολής στοιχείων.

Β. Ποιοτικά κριτήρια

Τα ποιοτικά κριτήρια εντάσσονται σε 5 ενότητες ως εξής:

 • Α) Συνεχής βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι..
 • Β) Αριστεία στην έρευνα και επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού.
 • Γ) Διασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά εργασίας, και αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης.
 • Δ) Διεθνοποίηση.
 • Ε) Ποιότητα πανεπιστημιακού περιβάλλοντος.

Η ΕΘΑΑΕ, κάθε χρόνο αποστέλλει επιστολή στην οποία ζητάει από όλα τα Α.Ε.Ι. να υποβάλουν την Ετήσια Έκθεση Επιδόσεων, η οποία έχει σαν αντικείμενο την παρουσίαση των ετήσιων επιδόσεών του. Στην εν λόγω επιστολή, παρέχονται προς τα Α.Ε.Ι. τα εξής:

καθώς και την προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης του Ιδρύματος προς την ΕΘΑΑΕ. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. έχει την εποπτεία και την ευθύνη πληρότητας και αξιοπιστίας των στοιχείων που θα υποβάλει. Από τις πέντε παραπάνω ενότητες, η ενότητα (Α) είναι υποχρεωτική για όλα τα Α.Ε.Ι., ενώ από τις υπόλοιπες τέσσερις ενότητες, (Β), (Γ), (Δ) και (Ε) τα Α.Ε.Ι. επιλέγουν υποχρεωτικά δύο (2) ενότητες. Το σύνολο των συμπληρωμένων ενοτήτων για κάθε Ίδρυμα πρέπει να είναι τρεις (3).

Μετά το πέρας των διαδικασιών υποβολής των στοιχείων αλλά και του ελέγχου τους από την ΕΘΑΑΕ, το Υπουργείο Παιδείας καθορίζει το ύψος της χρηματοδότησης των Α.Ε.Ι. βάσει των παραπάνω κριτηρίων και τα αποτελέσματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΘΑΑΕ.