Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι βάσεις εισαγωγής γενικά στο Γ.Π.Α. αλλά και σε κάθε τμήμα ξεχωριστά καθώς και η σειρά προτίμησης ανά τμήμα του Γ.Π.Α. Τα δεδομένα ταξινομούνται ανά ακαδημαϊκό έτος και συλλέγονται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.).