Η ΕΘΑΑΕ, ορίζει κάθε χρόνο τα δεδομένα και τους δείκτες ποιότητας για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. 

Το κάθε ίδρυμα όμως, μπορεί να ορίσει δεδομένα και δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν στη σύνταξη μελετών και εκθέσεων για την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγησή του, στη συγκρότηση στρατηγικής και τη σύνταξη στοχοθεσίας για τη διασφάλιση ποιότητας και γενικότερα στη λήψη αποφάσεων για την εξέλιξή του στους τομείς που χρήζουν βελτίωσης.