Η  πιστοποίηση είναι διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) (ESG 2015).

Σκοπός της πιστοποίησης είναι η διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, καθώς και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας της συνολικής λειτουργίας των ΑΕΙ.

Ειδικότερα, η πιστοποίηση εγγυάται την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών και των απονεμόμενων τίτλων, καθώς και την εφαρμογή στρατηγικής συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδρύματος.

Η πιστοποίηση ενός Προγράμματος Σπουδών διασφαλίζει ότι το ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει το ΑΕΙ πληροί όλες τις τυπικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο Πρότυπο Ποιότητας της ΕΘΑΑΕ, αλλά και ότι οι επιδόσεις και οι ικανότητες των αποφοίτων του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών (μαθησιακά αποτελέσματα) αντιστοιχούν στα προσδοκώμενα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούν η κοινωνία και η αγορά εργασίας.

Η πιστοποίηση περιλαμβάνει: α) εσωτερική αξιολόγηση από το Ίδρυμα, μέσω της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και β) εξωτερική αξιολόγηση από Επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Η διαδικασία επικεντρώνεται στην ποιότητα και αποτελεσματικότητα του ΕΣΔΠ/ΠΣ, μεταφέροντας, κατά κάποιο τρόπο, το κέντρο βάρους, από την αξιολόγηση των «εισροών», στην αξιολόγηση των ποιοτικών αποτελεσμάτων, των «εκροών» και πιο συγκεκριμένα, στην επίτευξη των στόχων του ΕΣΔΠ/ΠΣ.