Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΕΣΔΠ)

Το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ), έχει ως σκοπό την  επίτευξη υψηλής ποιότητας στη λειτουργία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τη συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, καθώς και την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΕΘΑΑΕ.

Πεδίο εφαρμογής του ΕΣΔΠ είναι η εφαρμογή της διασφάλισης ποιότητας στις ακαδημαϊκές μονάδες, τις διοικητικές υπηρεσίες και το ανθρώπινο δυναμικό του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικότερα, σε αυτό περιλαμβάνεται η ακαδημαϊκή πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου και η πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ).

Η δομή, η λειτουργία και ο σκοπός του ΕΣΔΠ του ΓΠΑ περιγράφεται στο ΦΕΚ 1321/18.04.2018.

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΕΣΔΠ

Η δομή του ΕΣΔΠ αποτυπώνεται αναλυτικά στο Εγχειρίδιο Ποιότητας, το οποίο αποτελεί επίσημο έγγραφο και χρησιμοποιείται ως οδηγός για την εφαρμογή του. Περιλαμβάνει διεργασίες, διαδικασίες και οδηγίες εργασίας, οι οποίες περιγράφουν τις ενέργειες που οφείλουν να γίνουν και μέσω αυτών αποκτά υπόσταση το ΕΣΔΠ.

Η διεργασία είναι μία ενότητα εργασιών που έχει ως σκοπό την εκπλήρωση μιας συγκεκριμένης απαίτησης του σχετικού προτύπου της ΕΘΑΑΕ. Σε αυτήν λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα που απαιτούνται (δεδομένα εισόδου) και  εξάγονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα (δεδομένα εξόδου).

Η διαδικασία είναι ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται η διεργασία. Η διαδικασία έχει έναρξη, τέλος και στάδια ή βήματα. Οι διαδικασίες περιλαμβάνουν βήματα, τα οποία ακολουθούνται, ώστε να επέλθει το αναμενόμενο αποτέλεσμα της διεργασίας.

Η οδηγία εργασίας περιγράφει κάποιο στάδιο μιας διαδικασίας με τη μορφή αναλυτικών βημάτων για την υλοποίησή της.

Κάθε διεργασία αξιολογείται εσωτερικά τόσο ως προς την ίδια τη λειτουργικότητά της όσο και ως προς την αποτελεσματικότητά της (αν δηλαδή, καταλήγει σε επαρκή αποτελέσματα που δικαιολογούν την ύπαρξή της). 

Οι διεργασίες του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν ως εξής:

  1. Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος
  2. Θέσπιση στόχων διασφάλισης της ποιότητας
  3. Διάθεση και διαχείριση αναγκαίων πόρων
  4. Εσωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών και του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.)
  5. Συλλογή και ανάλυση δεδομένων ποιότητας
  6. Δημοσιοποίηση πληροφοριών
  7. Εξωτερική αξιολόγηση

Το εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας είναι διαθέσιμο εδώ.