Το Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας των ΑΕΙ υλοποιήθηκε ως τμήμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΕΘΑΑΕ, με σκοπό τη διευκόλυνση και απλοποίηση της διαδικασίας συλλογής ποσοτικών δεδομένων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Ένας από τους στόχους του Συστήματος Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας των ΑΕΙ, είναι η υποστήριξη των διαδικασιών πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών και των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟ.ΔΙ.Π. καθώς και κάθε άλλης διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας, μέσω της διάθεσης κατάλληλων δεδομένων.

Η επεξεργασία των πρωτογενών ποσοτικών δεδομένων, επιτρέπει την παραγωγή αναφορών κάθε τύπου με συγκεντρωτικά στοιχεία και ποιοτικούς δείκτες, που διευκολύνουν τις διαδικασίες ανάλυσης και παρουσίασης στοιχείων, με γνώμονα τη διασφάλιση της ποιότητας.

Τα δεδομένα, που καταχωρούνται από τις ΜΟ.ΔΙ.Π. στο σύστημα, είναι ποσοτικά και ομαδοποιούνται σύμφωνα με τη δομή των Ιδρυμάτων. Το σύστημα συλλέγει δεδομένα που αφορούν: Το Ίδρυμα, τα Τμήματα, τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ), τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και τα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ).

Για κάθε ακαδημαϊκή οντότητα τα δεδομένα είναι ομαδοποιημένα σε θεματικές κατηγορίες ή και υποκατηγορίες. Κάθε πεδίο χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό κωδικό, έχει συγκεκριμένο τύπο δεδομένων και συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική.